Avslutade projekt

(projekten presenteras i kronologisk ordning)

 

Kompetenshöjning inom barnverksamhet del 2 - Unga ledare

Projekttid: 1.1.2023–31.12.2023

Projektledare: Malin Andtbacka

Finansiär: Regionförvaltningsverket

Sammanfattning: Syftet med projektet var att utbilda unga ledare inom barnverksamhet och sammanföra dem med intresserade föreningar för att skapa förutsättningar för en kvalitativ lokal barnverksamhet. Under projekttiden hölls tre utbildningar av unga ledare i Pedersöre, Korsholm och Närpes. Totalt deltog 32 ungdomar i de två dagar långa utbildningarna. Under kursen fick deltagarna i åldern 13–19 år lära sig grunderna i att leda barnverksamhet. Fokus låg på pedagogiska metoder, det egna ledarskapet, konflikthantering och praktiska övningar. Kontaktuppgifter till de nyutbildade ledarna har förmedlats till intresserade föreningar och organisationer med barnverksamhet i de områden där de nya ledarna finns. Flera föreningar planerar eller har redan genomfört barnverksamhet med hjälp av ungdomarna.

 

Över tröskeln

Projekttid: 1.1.2023–31.12.2023

Projektledare: Lilja Öhman vid SÖU och Nora Möller vid ÅUF.

Finansiär: Regionförvaltningsverket

Sammanfattning: Målet var att skapa ett koncept av lekfulla motionsgrupper för barn i ungdomsföreningars lokaler för att öka fysisk aktivitet hos barn. Genom projektet ordnades rörelsegrupper en gång i veckan hos sex ungdomsföreningar. Grupperna riktade sig speciellt till barn som inte idrottar aktivt i idrottsföreningar. Genom projektet skapades en handbok för föreningar och en materialbank för ledare. Projektet genomfördes i samarbete med Finlands Svenska Idrott och med bidrag från Brita Maria Renlunds stiftelse och Svenska kulturfonden.

 

Unga har ordet

Projekttid: 1.1.2022–28.2.2023

Projektledare: Malin Andtbacka vid SÖU och Nora Möller vid ÅUF.

Finansiär: Regionförvaltningsverket.

Sammanfattning: Målet var att göra ungdomarnas röster hörda i föreningarna och ge föreningarna verktyg till att höra unga gällande verksamheten. Projektledarna hjälpte föreningarna att skapa evenemang för unga för att locka dem till föreningen, samtidigt som ungdomarna fick påverka vilken verksamhet som ordnades för dem. Under träffarna ordnades lättsamt och trevligt program från ungdomscafé och matlagning till spelkvällar och gruppresor. Projektet avslutades med publiceringen av en handbok med tips om hur man engagerar unga i föreningsverksamheten. Projekt genomfördes med bidrag från Svenska kulturfonden och Konstsamfundet.

 

Kompetenshöjning inom barnverksamhet

Projekttid: 1.8.2020–31.10.2021

Projektledare: Malin Andtbacka

Finansiär: Regionförvaltningsverket

Sammanfattning: Målet var att utbilda ledare för barnverksamhet och utveckla barnverksamheten i föreningarna, med fokus på både ledarnas och barnens trygghet och innehållet i verksamheten. Projektet ordnade både digitala och fysiska kurser för att utveckla barnverksamheten i föreningarna och i slutet av projekttiden sammanställdes en handbok med de viktigaste punkterna från föreläsningarna och kurstillfällena. Handboken fungerar som en introduktion till hur man börjar med barnverksamhet i föreningen och vad det är viktigt att tänka på då man ordnar verksamhet för barn och unga. Projekt genomfördes i samarbete med SFV-bildning och Folkhälsan i Österbotten. En fortsättning av projektet planeras med fokus på utbildning av unga ledare för barnverksamhet.

 

Bygdegården skede 3 - 125 tillgångar

Projekttid:

Projektledare: Nora Väglund

Finansiär: Aktion Österbotten

Sammanfattning: Bygdegården skede 3 har samlat drivna föreningsmänniskor och eldsjälar. Fokus har legat på utbyte av idéer och utveckling av föreningsrelaterade ämnen som bl.a. verksamhetsutveckling, jämlikhet och samarbete. Inom ramen för projektet bildades arbetsgrupper som fokuserade på frågor inom ett specifikt område. Nätverksträffar ordnades även för att möjliggöra kunskapsutbyte mellan föreningsaktiva på samma post. Projektet har således fungerat som en plattform för föreningar där föreningsaktiva fått samverka med andra som delar samma problematik och verksamhet. 

Inom projektet skapades även en broschyr som lyfter upp vikten av inkluderande verksamhet och jämlikhet i föreningslivet. På projektets slutseminarium hölls föreläsningar som tangerar de ämnen som behandlades inom projektet (en del föreläsningar finns tillgängliga elektroniskt HÄR.)

 

Klockars Online skede 2

Projekttid: 1.8.2017 – 31.3.2019

Projektledare: Malin Andtbacka och projektassistent ​Caroline Mård

Finansiär: Aktion Österbotten

Sammanfattning: Del två av projektet Klockars Online gick ut på att knyta invånarna till den lokala föreningen med hjälp av historien. Projektet informerade föreningsaktiva och övriga intresserade om arkivarbete genom föreläsningar, demonstrationer och individuell handledning. Syftet var att tillgängliggöra föreningarnas arkivmaterial både fysiskt och digitalt och möjliggöra att materialet kan studeras av forskare och andra intresserade. Ett läromedel som visar hur man kan använda arkivmaterialet som en resurs i skolan har också tagits fram.

 

Kulturturism

Projekttid: 1.2.2016 – 30.9.2018

Projektledare: Sofia Sundholm

Finansiär: NTM-centralen

Svenska kulturfonden bidrog till en stor andel av projektets självfinansieringsandel. 

Sammanfattning: Syftet med projektet Kulturturism var att öka besöksvolymen inom verksamhetsområdet hos föreningarna och därmed även indirekt hos andra turismaktörer i landskapet. Fokus låg på föreningar med publik verksamhet så som dansverksamhet, teater och revy samt loppisverksamhet. Genom projektet profilerades föreningarna och deras evenemang genom olika åtgärder.

 

Demokratidisco

Projekttid: 1.4.2016 – 31.5.2018

Projektledare: Jan Holm

Finansiär: Svenska kulturfonden

Sammanfattning: Syftet med projektet var att överbrygga språkmurar mellan finlandssvenska och finska barn samt att skapa förutsättningar för dem att i en konkret situation träna sig i demokratiskt beslutsfattande. Barnen som deltog i projektet fick i uppgift att planera och genomföra ett tvåspråkigt evenemang för andra barn i samma ålder. Inom ramen för projektet ordnades två discon, en interaktiv teaterförställning och en biografdag i Österbotten, Nyland och Åboland. Demokratidiscometoden finns sammanfattad i en handbok

 

Klockars Online

Projekttid: 1.8.2015 – 31.4.2017

Projektledare: Caroline Mård och projektkoordinator Malin Andtbacka

Finansiär: Aktion Österbotten

Sammanfattning: Målet med projektet var att tillgängliggöra nationellt historiskt viktigt material som bidrar till att stärka hembygdskänslan och kan leda till nya produkter inom t.ex. turism, kultur och litteratur. Stora delar av förbundets omfattande arkiv bestående av foton, dokument och tidningar har digitaliserats och publicerats online. Fototräffar och utställningar har hållits i föreningarna för att få hjälp med identifieringen av bilderna och sprida kunskap om projektet. Arkivmaterialet har väckt stort intresse och har använts flitigt i ett flertal forsknings- och bokprojekt.

 

Bygdegården skede 2

Projekttid: 13.5.2015 – 30.6.2017

Projektledare: Simone Envall (Häggdahl) /Jonna Granqvist /Emilia Nord

Finansiär: Aktion Österbotten

Sammanfattning: Syftet med Bygdegårdsprojektets andra skede var att öka både samarbetet mellan föreningarna och användningen av föreningshusen. Ett omfattande bidrag till att föra samman föreningarna gjordes i och med applikationen Soufi. Projektet ordnade ett flertal evenemang i syftet att öka verksamheten i föreningshusen och samtidigt inspirera andra föreningar att ordna liknande evenemang. Evenemangen var av sådan art att sådana inte ordnats tidigare inom föreningarna.

 

Ungdomsenkäten 2015-2016

Projekttid: 1.8.2015-30.4.2016

Projektledare: Cecilia Pensar

Finansiär: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Sammanfattning: Målet med projektet var att tillsammans med kommunla tjänstemän och förtroendevalda utreda hur Ungdomsenkätens resultat kan nyttjas i de österbottniska kommunerna, samt erbjuda kommunerna tillgång till kommunspecifik statistik som insamlats genom Ungdomsenkäten. Inom projektet genomfördes sex kommunala diskussionsmöten och elva kommunvisa resultatrapporter sammanställdes.

 

Ungdomsenkätens 10-års jubileumsseminarium

Projekttid: 1.1.2015-31.12.2015

Projektledare: Cecilia Pensar

Finansiär: Svenska kulturfonden, Kulturfonden för Norge och Finland, Letterstedska föreningen, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland m.fl 

Sammanfattning: Den 1 december 2015 arrangerade SÖU och Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi med samarbetspartner det tvåspråkiga seminariet "Under luppen: Ungas delaktighet och inflytande" i Vasa. Seminariets program bestod av en presentation av den österbottniska Ungdomsenkätens resultat 2005-2013, föreläsningar av nordiska experter, workshoppar, en inspirationsföreläsning och en ungdomspanel. Seminariet samlade 120 unga och personer som arbetar med barn och unga eller samhällsfrågor. Läs mer om seminariet HÄR.

 

Ungdomsenkäten 2014-2015

Projekttid: 1.10.2014-31.7.2015

Projektledare: Cecilia Pensar

Finansiär: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Sammanfattning: Inom ramen för projektet sammanställdes 18 skolvisa rapporter gällande enkätresultatet 2013. De skolvisa resultaten gav skolorna en bild av hur ungdomarna mår och deras åsikter om bl.a. skoltrivsel, skolarbetet och mobbning. Resultaten över den 10-årsperiod som projektet pågått jämfördes, analyserades och granskade och initiala förberedelser inför ett 10-ås jubileumsseminairum ("Under luppen: Ungas delaktighet och inflytande") utfördes. 

 

Bygdegården, skede 1

Projekttid:1.10.2013-31.12.2014

Projektledare: Simone Häggdahl

Finansiär: Aktion Österbotten

Sammanfattning: Projektet ”Bygdegården” kartlade alla föreningar från SÖU, Marthaförbundet och Finlands svenska hembygdsförbund i svenska Österbotten och deras tillgångar. Projektet fokuserade även på att få till stånd ett ökat samarbete om tillgångar och verksamhet mellan föreningarna.


Företagsam i Förening
Projekttid:1.10.2013-31.12.2014
Projektledare och -koordinator: Christer Johansson och Caroline Mård

Finansiär: NTM-centralen
Sammanfattning: Projektet "Företagsam i förening" fanns till för att hjälpa föreningar starta upp och utveckla affärsverksamhet i sin ungdomslokal. Två handböcker ("Marknadsföringsguide" och "Beskattning och momsregistrering") som sammanställdes inom ramen för projektet finns publicerade HÄR
 

Bandcamp

Projekttid: 1.1.2013-31.12.2014

Projektledare: Tobias Udd

Finansiär: NTM-centralen

Sammanfattning: Bandcamp riktade sig till oetablerade band för att ge dem skjuts framåt i karriären. Banden gavs möjlighet att göra spelningar utanför landets gränser samt knyta kontakter och samarbeta med musiker i grannlandet. Projektet arbetade med tio band, fem från Österbotten och fem från Södra Fjällen. Läs mer om de österbottniska banden HÄR.

 

Analys av Ungdomsenkäten

Projekttid: 1.11.2013-30.9.2014

Projektledare: Cecilia Pensar

Finansiär: NTM-centralen

Sammanfattning: Syftet med projektet var att bidra till hörandet av barn och unga genom att producera regionala och djupgående analyser utgående från materialet från Ungdomsenkäten 2013. Analyserna lyfte fram ungdomarnas åsikter inom en rad olika områden såsom välmående, skola, fritid, och samhällsdeltagande. De regionala resultaten spreds och befästet på fältet och hos intressenterna genom fyra regionala diskussionsträffar som hölls runt om i Österbotten. 

 

Move It 2

Projekttid: 1.4.2012-31.5.2014

Projektledare: Tina Storsjö / Amanda Sigfrids

Finansiär: NTM-centralen

Sammanfattning: Projektet arbetade för att få in unga i föreningarna och lära dessa att ordna evenemang samt fokuserade på att stöda danskulturen i Österbotten genom att öka intresset för dans överlag, och speciellt bland unga.

 

Ungdomsenkäten 2012-2013

Projekttid: 31.8.2012-30.9.2013

Finansiär: NTM-centralen

Sammanfattning: En omfattande enkätundersökning om ungas välmående och livssvillkor utfördes bland högstadieelver i finska och svenska högstadieskolor i Österbotten. Enkätresultatet presenterades på ett välbesökt seminarium i hösten 2013.

 

Lajvrollspel för barn och bordsrollspel för unga
Projekttid: 15.8.2010-31.7.2013
Projektledare: Carl Tengman / Fredrik Westblom

Finansiär: NTM-centralen
Sammanfattning: Lajvrollspel för barn och bordsrollspel för unga var ett interregionalt projekt mellan Österbotten, Nyland och Åboland. Projektet riktade sig till barn i lågstadieåldern 8-12 och till ungdomar i 13-17 års ålder. För barnen ordnades fem levande rollspelsläger; två i Österbotten, två i Nyland och ett i Åboland. För projektet skrevs en bordsrollspelsmanual som delades ut till intresserade skolor och ungdomsgårdar i hela Svenskfinland. För ungdomarna ordnades bordsrollspelsverksamhet och bordsrollspelsgrupper startades upp i hela Svenskfinland.
 

Teaterkonst i Österbotten

Projekttid: 1.8.2010-31.5.2013

Projektledare: Jenny Holm

Sammanfattning: Syftet med projektet var att främja utbudet av och innehållet i

grundläggande konstundervisning i teaterkonst för barn och unga i alla kommuner i svenska Österbotten.

 

Move It 1

Projekttid: 1.4.2009-30.11.2011

Projektledare: Tina Storsjö

Finansiär: NTM-centralen

Sammanfattning: Danskulturprojektet satte dansen och dansföreningarna i fokus. Projektet hade två stora målsättningar. Den ena var att få ungdomar intresserade av dans och den andra målsättningen var att få nya dansföreningar.
 

Swing It

Projekttid: 2009

Projektledare: Jenny Holm

Finansiär: Harry Schaumans stiftelse, Konstsamfundet

Sammanfattning: Målet med projektet var att genom kursverksamhet och evenemang ge främst medlemmar inom förbundets föreningar en inblick i seder och kultur på 1930-talet. Målet förverkligades genom kursverksamhet inom dans, teater och musik, där man forskade i tiden och kulturen och genom sina medel formade en kreativ presentation föpublik.

 

Den gyllene peruken

Projekttid: våren 2008- hösten 2009

Projektledare: Jenny Holm

Sammanfattning: Projektet fortbildade amatörteaterintresserade i Österbotten inom textskrivning och improvisation. Målet var att höja nivån bland amatörteateraktörer samt att skapa varaktiga aktörer inom revy- och sommarteaterverksamheten.