Förbundets stadgar

(godkända 03.09.2021)

 

§ 1 Namn, hemort och språk

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f., hädanefter förbundet, är en partipolitiskt obunden organisation. Förbundets hemort är Vasa och arbetsspråket är svenska.

§ 2 Syfte och verksamhetsformer

Syftet med förbundet är att fungera som ett samlande och rådgivande organ för ungdomsrörelsen i svenska Österbotten genom att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen, främja samarbetet mellan medlemmarna och förbättra rörelsens allmänna verksamhetsförutsättningar. SÖU är en demokratisk, jämställd och inkluderande organisation.

Förbundet fullföljer sitt syfte genom att stödja, bevaka, synliggöra, och utveckla medlemsföreningarnas verksamhet genom kontinuerlig samverkan med föreningarna, föreningarnas målgrupper, beslutsfattare och övriga intressenter för att skapa en meningsfull fritid för unga. Förbundets huvuduppgifter är att erbjuda medlemsservice, höra och arbeta för ungdomar och utveckla ungdomsrörelsen genom olika projekt.

Förbundet kan överta, skapa och förvalta kassor och fonder, motta understöd, donationer och testamenten, förvärva och besitta fast och lös egendom samt motta anslag ur allmänna medel.

§ 3 Medlemmar

Förbundets medlemmar utgörs av registrerade föreningar och ungdomsringar. Anhållan om medlemskap i förbundet inlämnas skriftligen till förbundets styrelse och behandlas på förbundets styrelsemöte. Medlemskap beviljas registrerade föreningar och vars målsättningar motsvarar förbundets.

En medlemsförening som önskar utträda ur förbundet bör meddela detta skriftligt till förbundets styrelse eller muntligt till förbundsmötets protokoll.

En förening kan uteslutas ur förbundet ifall föreningen strider mot förbundets syfte. Om ett sådant fall uppdagas behandlas ärendet på förbundets styrelsemöte och uteslutning sker om beslutet får enkel majoritet.

Medlemsföreningarna betalar årligen en medlemsavgift till förbundet. Medlemsavgiften fastställs på höstmötet. En person som på ett särskilt framträdande och framgångsrikt sätt arbetat för förbundet och dess syften kan utses till hedersmedlem.

§ 4 Förbundets möten

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet. Förbundet samman­kommer till två ordinarie förbundsmöten per år. Vårmötet, som är redovisningsmöte, hålls före utgången av maj månad. Höstmötet, som är planerings­ och valmöte, hålls före ut­gången av novem­ber månad. Förbundets styrelse besluter om tid och plats för förbundsmötet. Kallelse till för­bundsmöte utfärdas senast 30 dagar före mötet av styrelsen genom utskick till medlemsföreningarna. Möteshandlingarna ska tillgängliggöras senast en vecka innan mötet.

När styrelsen eller förbundsmötet så beslutar, är deltagande i förbundets möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet.

Varje enskild medlemsförening har rätt att inlämna motioner i ärenden som de önskar få behandlade på förbundsmötet. För att en motion ska behandlas ska den vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar innan förbundsmötet.

Alla medlemsföreningar och deras medlemmar har rätt att delta i förbundets möten. Varje förening har rätt till två röstberättigade delegater. Föreningar med fler än hundra medlemmar får två delegater för de hundra första medlemmarna, därefter ytterligare en delegat för varje påbörjat hundratal medlemmar. Ungdomsringarna har rätt till en delegat vardera. Varje delegat har en röst.

Ärenden vid förbundsmöten avgörs med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgör mötesordförandes röst, förutom vid personval då lottning bör äga rum.

Extra förbundsmöte hålls när förbundsmötet eller styrelsen finner det nödvändigt, eller när minst en tiondel av förbundets medlemsföreningar kräver det. Sådant yrkande bör ske skriftligt och uppta de ärenden som ska behandlas. Kallelse till extra förbundsmöte sker som till ordin­arie.

§ 5 Vårmötet

Vid ordinarie vårmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötets öppnande och beslutförhet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två protokolljusterare och rösträknare

4. Fastställande av föredragningslista

5. Fastställande av röstlängd för mötet

6. Årsberättelse för senaste verksamhetsperiod

7. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av bokslut

9. Ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga

10. Övriga i kallelsen angivna ärenden

 

§ 6 Höstmötet

Vid ordinarie höstmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötets öppnande och beslutförhet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två protokolljusterare och rösträknare

4. Fastställande av föredragningslista

5. Fastställande av röstlängd för mötet

6. Föreningarnas medlemsavgifter till förbundet

7. Styrelsens och revisorernas ersättningar

8. Plan för kommande verksamhetsperiod

9. Budget för kommande verksamhetsperiod 

10. Val av ordförande i styrelsen

11. Val av ordinarie medlemmar i styrelsen samt personliga supple­an­ter för dessa

12. Val av en revisor och en verksamhetsgranskare samt suppleanter för dessa

13. Övriga förekommande val

14. Övriga i kallelsen angivna ärenden

 

§ 7 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att förbundets mål verkställs och utvecklas. Styrelsen ansvarar för förvaltningen av förbundets tillgångar och egendom, samt övervakar bokföringen och bokslu­tet. Styrelsen förbereder ärenden som behandlas vid förbundets möten, utfärdar kallelser, samt avger berättelser och planer som anges i dessa stadgar.

Till styrelsens uppgifter hör att följa med samhällsutvecklingen och lagstiftningen i ungdomsfrågor, samt vid behov vidta åtgärder. Styrelsen ska representera medlemskåren i fråga om kön, ålder och geografi. Styrelsen består av ordförande och nio ordinarie medlemmar med personliga suppleanter. En mandatperiod är två år och en person är valbar till högst tvåmandatperioder på respektive post.

Styrelsen, ordförande inräknad, utses så att fem ordinarie medlemmar samt hälften av suppleanterna väljs årligen på förbundets höstmöte för att ersätta de som är i tur att avgå. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Sekreterarens och kassörens uppgifter kan skötas av en person eller personer inom eller utom styrelsen.

Styrelsen är beslutför då ordförande eller vice ordförande och minst hälften av övriga styrelsemedlemmar är närvaran­de. Kallelse till styrelsemöte sker genom utskick senast en vecka före mötesdagen och bör uppta de ärenden som ska behandlas. Vid styrelsens möten avgörs ärenden med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val då lottning bör ske.

§ 8 Verksamhetsperiod

Förbundets verksamhets­ och räkenskapsperiod omfattar kalenderåret. Bokslutet bör föreläggas revisorerna för granskningsenast en månad före vårmötet.

§ 9 Namntecknare

Förbundets namn tecknas av antingen ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren, eller av någon annan av styrelsen därtill befullmäktigad person.

§ 10 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut vid två förbundsmöten, varav åtminstone det ena är ordinarie. Minst två månaders mellanrum bör föreligga mellan mötena. Ändringsför­slaget bör vid vardera möte understödjas av minst tre fjärdedelar av de avgivna röster­na.

§ 11 Upplösning av förbundet

Upplösning av förbundet sker genom beslut vid två förbundsmöten med minst sex månaders mellanrum. Förslaget om upplösning bör vid Sivu: 4(4) vardera mötet stödjas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Om förbundet upplöses ska med dess till­gångar förfaras i enlighet med det senaste mötets beslut, dock så att egendomen tillfaller någon eller några svenska organisa­tioner med liknande syften som Svenska Österbottens Ungdomsförbund.

§ 12 Övrigt

I övrigt gäller föreningslagens stadganden.