Pidroregler

1) Kortgivning:

Kortgivare utses genom lottdragning. Korten blandas väl, kuperas och delas ut nio kort till varje deltagare, tre i gången börjande från den spelare som sitter till vänster om givaren. Kortgivningen flyttas efter varje omgång ett steg till vänster.

2) Budgivning:

Sedan alla spelare erhållit nio kort vidtar budgivningen enligt samma turordning som kortgivningen. Ett bud kan anges från sex (6) till maximala fjorton (14). Om man inte vill ge något bud så säges pass. Ett bud måste alltid vara högre än det föregående budet. Kortgivaren har dock rätt att ta budet med 14, även om någon annan spelare redan bjudit 14. Därefter bestämmer den spelare som har högsta budet sort. Om inga bud angetts under budgivningen är kortgivaren tvingad att spela som om han bjudit sex (6) i valfri sort.


3) Utdelningen av tilläggskort:

Sedan högsta budgivaren bestämt sort läggs överflödiga kort med baksidan uppåt vid högra sidan av spelaren skilt för sig. Endast korten i den sort som skall spelas behålls på hand + pidron i samma färg, med undantag av kortgivaren som alltid håller minst sex kort på hand. Härefter delar kortgivaren ut de resterande 16 korten så att alla får sex kort på hand så långt korten räcker. Eventuellt överblivna kort får kortgivaren behålla.


4) Spelets gång:

Högsta budgivaren öppnar spelet med att lägga ett kort på bordet i den sort som han bestämt, till sorten hör också de bägge pidrorna. Därefter ”slår” de andra spelarna medsols i ordningsföljd ett kort vardera. Den som slagit det högsta kortet under ronden erhåller alla poäng (utom tvåan). Den som slagit det högsta kortet skall också först ut i följande rond. Om han inte har mera kort i rätt sort är det spelaren till vänster som är först i tur att slå. Man får inte meddela att man är utan kort i sort innan man är i tur att slå. Korten bör slås i ordningsföljd.Den som har mer än sex kort i den sort som spelas måste lägga ner så många poänglösa kort synliga på bordet att han har sex kort på hand. Detta görs före omgångens första rond.Spelare får inte lägga bort kort i den sort som man spelar. Om ett kort fattas i en omgång är det möjligt att se vem som lagt bort kortet genom att granska de kort varje spelare lagt bort på sin högra sida.
Ovanstående fusk och misstag bestraffas så att den missgynnade parten erhåller 14 poäng. Upprepat fusk och misstag av samma spelare under en match bestraffas så att den missgynnade parten får 62 poäng.

 

5) Poängberäkning:

Sedan alla kort lagts ut på bordet räknas poängen. Om den part som haft budet erhållit lika många poäng eller mera än vad budet var adderas vardera partens poäng till tidigare erhållna poäng. Om den part som har haft budet erhåller mindre poäng än vad budet lydde på (oberoende av hur många poäng de erhöll), ”hålar” denna part det vill säga de går bakåt så många poäng som budet lydde på. Ett undantag från detta är om kortgivaren har bjudit 14 över 14. Vid ej avklarat kontrakt ges -28 poäng. Den andra parten går framåt så många poäng som de erhöll under omgången.

 

6) Vinnare:

Vinnaren av spel blir den part som först erhållit eller överskridit 62 poäng. Om båda parterna ”går ut” under samma omgång vinner den part som haft budet.

 

7) Domare:

Domaren i final och semifinaler meddelar före matcherna hur budgivningen skall antecknas. Åskådare kan av domaren förbjudas att cirkulera kring spelbordet. Domaren har rätt att anvisa åskådarplats samt avlägsna åskådare enligt egen bedömning. Domaren har rätt att avbryta spelet eller ogiltigförklara ett spel om åskådarna ej följer domarens direktiv. Domaren har rätt att diskvalificera lag som beter sig olämpligt.

 

8) Walk Over match och diskvalificering:

Ifall ett lag ger w.o. tre gånger utesluts laget ur turneringen (gäller i ringkval eller ringturnering), lag som uteblir från slutspel diskvalificeras. I ringkval döms w.o. matcher som vinst åt det deltagande laget med målskillnad 3-0 om ringkvalet spelas med 9 spel/match och som 5-0 om man spelar med 12 spel/match. Lag som diskvalificeras under pågående slutspel får ej delta i nästa ringturnering. Redan erhållna slutspelspoäng tas bort och tabellen räknas om innan slutspelet fortsätter.

 

Spelplan


Hemmalaget numrerar sina spelare från 1-6
Gästlaget numrerar sina spelare från A-F
Lagmedlemmarna flyttar sina spelare enligt följande:
Placering I:
Placering II:
Placering III:
(Placering IV:)
Hemmalagets medlemmar till exempel ettan, trean och femman för protokoll över erhållna poäng. Hemmalaget betecknas Vi och gästande lag De.

 

Termer i pidron

Tävling syftar på turneringen som omfattar hela SÖU och avslutas med att kora en SÖU-mästare i pidron.
Ringkval eller ringturnering är en i ringen ordnad turnering som syftar till att kora en ringsegrare.
Match spelas mellan två sexmannalag och omfattar 12 alt. 9 spel vid ringkval. Systemet under slutspel kan justeras enligt antalet deltagande lag.
Spel är en del av en match i vilken fyra spelare deltar uppdelade på två parter. Spelarna samspelar två och två (ex. 1,2 och A,B). Ett spel är slutfört när någondera av parterna fått 62 poäng.
Omgång är en del av ett spel och omfattar en kortutdelning. Under varje omgång står 14 poäng på spel.
Rond är en del av en omgång när varje spelare slår ett kort vardera av samma sort (om man inte är utan kort i färg som spelas).
Färg är benämningen på den sort man spelar t.ex. hjärter, spader osv.
Pidror är båda femmorna i samma färg som den sort som spelas t.ex. hjärter och ruter femmor.
”Hålar” gör budgivarna om de inte får så många eller fler poäng än vad de bjudit med undantag för 14 över 14 från kortgivaren vilket ger -28.
Poängkort är Ess = 1 p, Kneckt = 1 p, Tian = 1 p, 2 st. Pidror = 5 p vardera (10 p), Tvåan = 1 p (tvåan kan ej erövras)Kortens värde. Esset är högst, sedan kungen, damen osv. Femman eller pidron i den färg (sort) som spelas slår den andra femman.
 

Ringkval

Matcherna går mellan sexmannalag. En match består av 2 sexmannalag och omfattar 12 alt. 9 spel. En förening kan ställa upp med flera lag, men en lagmedlem får under hela tävlingens gång endast delta i ett lag som ordinarie spelare. Samtliga lagmedlemmar och reserver skall namnges till SÖU/ringens tävlingsledare vid inledandet av spelsäsongen. Tidtabell för ringkval och slutspel meddelas före spelstart från SÖU.Om en ring har mindre än tre deltagande lag har SÖU rätt att göra förflyttningar av lag mellan ringarna till närmast geografiska område. Detta så att lag utan motståndare inte automatiskt går vidare till slutspel.Resultat av spelade matcher ska meddelas till SÖU:s kansli eller ringens kontaktperson senast två dagar efteråt. Matchresultat publiceras löpande på förbundets hemsida. Poängberäkningen sker så att vinnaren erhåller 2 poäng, för oavgjort tilldelas båda lagen 1 poäng och för förlust 0 poäng. Det ges alltså inte poäng per spel utan för matchen totalt. Om två eller flera lag står på samma poäng i resultattabellen är det i första hand inbördes möte som avgör placeringen och i andra hand lagens målskillnad. Alla parter ska vara överens om matchresultaten innan spelkvällens slut. Vid eventuella tvister kontaktas ringens ansvarsperson och ärendet utreds. Ringarnas ansvarspersoner har fullmakt att döma vid eventuella konflikter och åsiktsskillnader och kontaktar vid behov SÖU för ytterligare rådgivning.

 

Slutspel


Till slutspel går alltid ringsegraren, men om antalet lag inom en ring är 6-11 går två lag vidare, om antalet lag inom ringen är 12-17 går tre lag vidare och om antalet är 18 eller flera lag går fyra lag vidare till slutspel. Matchseger ger 1 poäng, förlust 0 poäng. Slutspelsmatcher kan ej sluta oavgjort genom att antalet matcher är udda. Om två eller flera lag står på samma poäng efter slutspelet avgör lagens inbördes möten under slutspelet. Om placeringen ändå inte kan avgöras spelar lagen igen mot varandra.