Renoveringsbidrag för föreningshus

31.03.2021 kl. 09:38
Dags att renovera föreningshuset? Nu beviljar Svenska kulturfonden bidrag också för planeringskostnader och konditionsgranskning. Dessutom utvidgas bidraget till även föreningar som inte äger sitt föreningshus.

Alla aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan ansöka om renoveringsbidrag för föreningshus från Svenska kulturfonden.

Det nya bidraget är avsett för en konditionsbedömning av föreningshuset och för planeringskostnader. 

Nytt för i år är också att föreningar som inte äger sitt hus kan söka bidrag. Då måste föreningen ha minst 15 år kvar av hyresavtalet. Föreningshuset får inte vara i kommunal ägo. 

Bidraget för renoveringsåtgärder kan användas för att täcka kostnader för utomstående experter som föreningen anlitar för att göra renoveringen.

Samma förening kan få båda bidragen, men inte samtidigt. Lämna in skilda ansökningar för de olika bidragen. Ansökningstiden är två gånger i året 1-30.4 och 1-30.9. Sök bidrag innan renoveringen inleds – vi beviljar inte bidrag retroaktivt.

 

Bidrag för renoveringsåtgärder

Kriterier

• Föreningen ska ha låtit göra en konditionsbedömning och beställt en renoveringsplan. 
• Föreningen måste äga fastigheten eller vara långsiktig hyresgäst; hyresavtalet måste fortsätta vara i kraft minst 15 år då ansökan görs.
• Huset ska vara i aktiv användning.
• Bidraget gäller arbetskostnader för fackmän.


Bidraget kan inte användas för:

• avslutade projekt 
• byggnader som används för idrott och motion
• administrativa kostnader inom föreningen
• investeringar och materialkostnader
• renovering av kommunalt ägda fastigheter

Summa som beviljas är högst 10 000 euro.

 

Nytt bidrag för konditionsbedömning och planering
Svenska kulturfonden rekommenderar att föreningar som står inför en renovering inleder med att beställa en konditionsbedömning av fastigheten. Beställ konditionsbedömningen av en opartisk och professionell granskare som föreningen själv utser. I konditionsbedömningen bedöms byggnadens eventuella kulturhistoriska värde, nuvarande skick och renoveringsbehov. 

Efter att renoveringsbehoven konstaterats kan föreningen beställa en byggnadsplanerare som gör en renoveringsplan för fastigheten. Om konditionsbedömningen redan är gjord kan föreningen gå direkt till det här skedet. Ur renoveringsplanen ska framgå vilka arbetsmoment som kräver fackmän och vilken kompetens de ska ha. 

För dessa syften och kostnader kan föreningar ansöka om bidrag av Kulturfonden. Bidrag beviljas inte för redan utförda arbeten.

Kriterier

• Föreningen ska äga fastigheten eller vara långsiktig hyresgäst ; hyresavtalet måste fortsätta vara i kraft minst 15 år då ansökan görs.
• Huset ska vara i aktiv användning.
• Bidraget gäller arbetskostnader för fackmän.

Bidraget kan inte användas för:

• avslutade projekt 
• byggnader som används för idrotts- och motionssyften.
• bidrag kan heller inte användas för administrativa kostnader inom föreningen
• investeringar och materialkostnader
• renovering av kommunalt ägda fastigheter

Övrig finansiering kan sökas till exempel från Finlands hembygdsförbund, Museiverket och/eller NTM-centralen. Övrig finansiering (till exempel för materialkostnader och investeringar) ska framgå ur ansökan.

Summan som beviljas är högst 5 000 euro.

 

SÖU