Specialbidrag för kulturverksamhet i glesbygdsområden

20.05.2022 kl. 10:27
Nu kan föreningar ansöka om bidrag för kulturverksamhet i glesbydgen. Sisa ansökningsdagen är 8 juni.

Bidragen inriktas på kulturverksamhet i glesbygdsområden. Områdesdefinitionerna grundar sig på klassificeringen av stad och landsbygd utgående från geografisk information som administreras av Finlands miljöcentral (SYKE). I utgångspunkt ligger områdena långt från stora centrum och områdets bosättningsstruktur är utspridd.

Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, exempelvis kommuner, stiftelser, föreningar, andelslag och företag.  Observera att oregistrerade sammanslutningar och firmor inte kan få bidrag.  

Bidragen är avsedda att användas under 2022–2023 för   

 • konst- och kulturprojekt i glesbygdsområden  
 • konst- och kulturprojekt som inkluderar glesbygdsinvånares delaktighet och deltagande samt beaktar lokala förhållanden och utgångspunkter. 

Projektet ska främst inrikta sig på ett glesbygdsområde och det ska gagna invånare i glesbygdsområden. 

Bidrag kan beviljas bland annat för 

 • sysselsättning av konstnärer 
 • förstärkning av tillgången till och delaktigheten i konst- och kulturtjänster
 • miljökonstverk och offentliga konstverk 
 • samhällskonstprojekt   
 • utveckling av konstnärsresidens 
 • utveckling av konst- och kulturevenemang 
 • utveckling av kulturturism  
 • immateriella kulturarvsobjekt 
 • investeringar/projekt som förbättrar konstens och kulturens tillgänglighet.

Det beviljade bidraget är minst 5 000 euro. Bidrag beviljas inte för kostnader för sammanslutningars stadgeenliga grundläggande verksamhet. 

Bidraget är alltid delfinansiering, det kan alltså inte täcka projektets alla kostnader. Om projektet är vinstbringande, kan bidraget eller en del av det återkrävas. Talkoarbete kan inte användas som projektets egenfinansiering. 

Läs mer om bidraget och ansökan här.

SÖU