Nominera ett föreningshus till Hederspriset för bra renovering

28.01.2022 kl. 13:41
Känner du till ett välrenoverat föreningshus? Vi vill nu åter belöna ett hus vars renoveringsprojekt har ökat dess användning och som kan vara ett exempel för andra. Nominera ett föreningshus till Hederspriset för bra renovering senast i slutet av mars.

Föreningshusdelegationen belönar vartannat år ett föreningshus med Hederspriset för bra renovering för en pietetsfull renovering som förbättrar husets funktionalitet. Hederspriset för bra renovering beviljades förra gången år 2020 till Pungalaitios arbetarförening för renoveringen av det år 1908 byggda föreningshuset i Mäenpää. Nu är det möjligt att fram till slutet av mars nominera föreningshus som ska belönas år 2022.

Hållbar renovering ökar föreningshusets användning

I ett välrenoverat föreningshus har renoveringarna genomförts med metoder och material som passar den gamla byggnaden. En bevarande renoveringsmetod är ett mer hållbart alternativ än att bygga nytt, ur såväl ekologisk som ekonomisk synvinkel. I prismotiveringarna betonas det traditionella byggandets särdrag och värnandet av byggnadens historia. Även funktionsmässiga förbättringar, såsom tillgänglighetslösningar och utbyggnader, har planerats så att de passar den gamla byggnaden.

Föreningshusen är medborgarsamhällets byggstenar: vid nomineringen lönar det sig att betona hur renoveringen ökat användningen av huset samt stärkt gemenskapen och talkoandan. Renoveringen får vara högst fem år gammal det år då priset delas ut.

Nominera ett föreningshus senast den 31 mars

Föreningshus kan nomineras av privatpersoner eller gemenskap som känner till huset och dess renoveringar. Nomineringarna ska lämnas in senast den 31 mars 2022 med en elektronisk blankett.

En expertjury bedömer nomineringarna och Föreningshusdelegationen fattar beslut om vilket föreningshus som vinner. Prisjuryn består av byaombud Tauno Linkoranta, arkitekt Ulla Rahola och byggnadskonservator Kalle Virtanen.

Föreningshusen som belönas offentliggörs i samband med Föreningshusdagen och Europeiska kulturmiljödagarna i början av september. Hederspriset för bra renovering är en bronsskulptur. Dessutom kan hedersomnämnanden delas ut.

Närmare information om förfarandet samt nomineringsblanketten:

https://kotiseutuliitto.fi/foreningshus/hederspris-bra-renovering/

Ytterligare information

informatör-projektsekreterare Kalle Nikander
Finlands Hembygdsförbund
tfn 041 314 2879
seurantalot@kotiseutuliitto.fi

Information om föreningshus (på finska):
http://www.seurantalot.fi/mika-on-seurantalo

Föreningshusdelegationen är ett samarbetsorgan som grundats av centralorganisationerna för föreningar som äger föreningshus. I delegationen deltar även representanter för undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet, Museiverket och Kommunförbundet. Delegationen har utsetts av styrelsen för Finlands Hembygdsförbund.

Finlands hembygdsförbund